VŠEOBECNÉ INFORMACE STAVEBNÍHO ÚŘADU OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO

Kontakt: Naděžda Rabštejnková, tel. 412 528 475rabstejnkova@velke-brezno.cz

Světlana Fotrová, tel. 475 228 134, fotrova@velke-brezno.cz

Územní obvod stavebního úřadu tvoří tato katastrální území:

 • Velké Březno
 • Valtířov
 • Vítov u Velkého Března
 • Malé Březno
 • Vitín u Malého Března
 • Leština u Malého Března
 • Zubrnice
 • Týniště u Zubrnic
 • Lhota pod Pannou
 • Babiny I, Babiny II
 • Bláhov
 • Suletice
 • Homole u Panny

Povinností zdejšího stavebního úřadu je kontrola, zda jsou dodrženy základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb. Hlavní činností stavebního úřadu je zejména:

 • vydávání územního souhlasu a ohlášení
 • vedení územního či stavebního řízení
 • vedení řízení o změně užívání stavby
 • vydávání souhlasu s užíváním stavby či vydání kolaudačního souhlasu
 • vedení řízení o odstranění stavby či řízení o dodatečném povolení stavby
 • provádění kontrolních prohlídek stavby
 • ukládání sankcí za přestupky a právní delikty

Co je stavba ?

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební materiály, na účel využití a dobu trvání. Stavební zákon nerozlišuje, zda je stavba spojena se zemí pevným základem či nikoliv.

Některé druhy staveb:

 • budova (rodinný dům, obytný dům, rekreační chata, garáž, pergola, skleník, zemědělská stavba, stavba občanské vyvavenosti, stavba pro obchod)
 • nástavba, přístavba, stavební úprava, udržovací práce, bytová jednotka
 • nadzemní a podzemní vedení (kabel el. energie, přípojka plynu, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, horkovod)
 • komunikace, sjezd na komunikaci, přístupový chodník
 • čistírna odpadních vod, septik, studna, nádrž na vodu, bazén
 • terénní úpravy, skladovací plochy, úpravy pozemků pro zařízení hřišť, zavážky
 • ploty, opěrné zdi
 • reklamní zařízení, apod.

Koupili jsme pozemek co dál ?

Obecní zastupitelstvo schválilo ÚZEMNÍ PLÁN OBCE, který je závazný pro občany a stejně tak pro úřady. Podle něho se dále postupuje v navazujících řízeních, kdy se už rozhoduje o umístění a povolení konkrétní stavby. V praxi to znamená, že například není možné získat stavební povolení na provoz benzinové pumpy, pokud podle územního plánu má území (pozemky, na kterých má být postavena) plnit funkci obytné zóny. Územní plán je ovšem důležitý nejen pro samotné stavebníky; musí se zabývat i ochranou hodnot území obce, uspořádáním krajiny nebo koncepcí infrastruktury na území obce. O územní plán své obce by se tak měl zajímat každý, komu záleží na tom v jakém prostředí bude žít.

Krok za krokem

Žádosti stavebnímu úřadu musí být napsané na formulářích, které přesně určuje stavební zákon (vymezuje i přílohy k žádosti). Formuláře žádosti obdržíte na každém stavebním úřadě. Chcete-li si však ušetřit kroky, podívejte se na internet - např. internetové stránky ObÚ Velkého Března nebo Ministerstva místního rozvoje, kde jsou uvedeny i vyplněné vzory.

www.mmr.cz ... územní plánování a stavební řád informace/události vzory a formuláře v územním řízení nebo stavebním řízení + obsah a rozsah projektové dokumentace k řízení.

Žádné povolení stačí jen ohlášení

Chuť stavět nestačí. Stavby musí být projednány z hlediska ochrany veřejných i soukromých zájmů. K tomu slouží řízení vedená stavebními úřady. Povolení konkrétní stavby začíná jejím umístěním, kdy se zkoumá její soulad s územním plánem obce a cíli územního plánování. Po umístění stavby se teprve posuzuje stavebně technické řešení stavby a to ve stavebním řízení nebo jiným zjednodušeným postupem. Z této posloupnosti však existují výjimky:

 • stavba může být umístěna regulačním plánem
 • některé typy staveb mohou být umístěny a povoleny v jednom spojeném územním a stavebním řízení
 • některé typy staveb vůbec nevyžadují umístění Par. 79 Stavebního zákona "Stavby ve volném režimu"
 • některé typy staveb nevyžadují ani stavební povolení a ani ohlášení stavebnímu úřadu - Par. 103 S2

Obecné požadavky na umisťování staveb

Stavby podle druhu a potřeby se umísťují tak, aby bylo umožněno:

 • jejich napojení na sítě technické infrastruktury (vedení el. energie, vody, apod.)
 • jejich napojení na pozemní komunikace. Připojení musí splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky
 • umístěním stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku
 • změnou stavby nesmí být narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby

Sousedé by měli o stavbě vědět

Právo každého z nás je vyjádřit se k navrhované stavbě při schvalování územního plánu,regulačního plánu, v územním či stavebním řízení, při ohlášení stavby, v řízení o změně čiodstranění stavby, apod. Musíme však rozlišit, kdy jsme a kdy nejsme účastníci řízení a kdy je povinností stavebníka nás o navrhované stavbě informovat. O navrhované stavbě se můžeme dozvědět několika způsoby:

 • oznámením veřejnou vyhláškou na úřední desce (na internetu)
 • oznámením, které nám bude doručeno do vlastních rukou 
 • místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas zde je povinností stavebníka opatřit si souhlasy sousedů vyznačené rovněž na situačním výkresu, pkud bude stavba umístěna blíže jak 2m od hranice pozemku
 • u ohlášení stavby povinnost jako u územního souhlasu, ale je jedno, jak daleko stavba bude umístěna

Účastník řízení

Účastníkem řízení může být:

 • žadatel
 • obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
 • vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku či stavbě
 • osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno
 • osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis
 • společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu

Účastníci řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.

Projektová dokumentace

K žádosti o umístění či povolení stavby nebo k ohlášení stavby (stavební úpravy) musí stavebník doložit projektovou dokumentaci, která musí být zpracována autorizovaným projektantem. Je výhodné zjistit si požadavky na stavbu u dotčených orgánů a vlastníků technické a dopravní infrastruktury, které musí projektant zapracovat do projektové dokumentace. Vyhnete se tak tomu, aby památkáři, pracovníci ochrany životního prostředí nebo Správy CHKO, se stavbou nesouhlasili.

Pro zpracování projektové dokumentace je platná vyhláška č. 499/2006 Sb. (ohlášení stavby, stavební povolení, dokumentace skutečného provedení stavby), vyhl.č. 533/2006 Sb. (umístění stavby), která je pro projektanty závazná. 

K žádosti o vydání územního souhlasu postačí, aby stavebník přiložil jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy (situační výkres s vyznačením odstupových vzdáleností od sousedních pozemků a staveb).

K ověření pasportu stavby stavebním úřadem postačí zjednodušená projektová dokumentace, která nemusí být zpracována autorizovaným projektantem.

Stavět sami nebo s firmou ?

Pokud se rozhodnete, že stavbu zvládnete vlastními silami, musíte si najmout stavbyvedoucího, (který bude mít příslušné oprávnění stavbu provádět), který bude řídit stavební práce a také stavební dozor, pokud jej nebude vykonávat stavbyvedoucí. 

Pokud si na stavbu netroufnete, můžete ji zadat stavební firmě, které předáte stavebním úřadem ověřenou projektovou dokumentaci, a pomocí najatého technického dozoru budete hlídat, zda je stavba budována dle povolení stavebního úřadu a projektové dokumentace. Budou-li na stavbě působit současně zaměstnanci více firem (zhotovitelů stavby), je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Třetí možností je nechat si vybudovat stavbu na klíč (některé firmy nabízejí, že za vás vyběhají i všechna potřebná povolení).

Jsem vlastníkem stavby 

Vlastník stavby je mj. povinnen:

 • udržovat stavbu v dobrém stavebně technickém stavu po celou dobu její existence
 • uchovávat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
 • neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob
 • umožnit kontrolní prohlídku stavby
 • uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu

Kontakty na některé dotčené orgány a správce inţenýrských sítí

Odvolací orgán stavebního úřadu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí n.L.,tel. 475657111

Kdy můžu stavbu užívat ?

Stavbu jste postavili a chcete ji vložit do katastru nemovitostí? V současné době můžete provést vklad na Katastrálním úřadě třemi způsoby. Především záleží na tom, jak vám byla stavba povolena. Pokud jste postavili stavbu na základě stavebního povolení dle starého stavebního zákona, jedna z podmínek tohoto stavebního povolení je, aby jste požádali stavební úřad o zahájení kolaudačního řízení. Pokud jste postavili stavbu na základě ohlášení či stavebního povolení dle nového stavebního zákona, máte dvě možnosti. Buď ohlásíte 30 dní dopředu stavebnímu úřadu, že chcete započít s užíváním stavby nebo požádáte zdejší stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu zase to záleží na podmínkách, které jsou uvedeny ve stavebním povolení či ohlášení.

Jaké doklady předložím stavebnímu úřadu ?

Budete-li žádat zdejší stavební úřad o zahájení kolaudačního řízení, předložíte na SÚ formulář Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí spolu s geometrickým plánem nové stavby či přístavby. Jinak písemně ohlásíte SÚ záměr započít s užíváním stavby nebo požádáte o vydání kolaudačního souhlasu. Poté Vás stavební úřad vyrozumí o zahájení kolaudačního řízení nebo Vám stavební úřad oznámí termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky.

V průběhu stavby nebo při místním šetření je stavebník povinnen doložit stavebnímu úřadu mj. tyto doklady:

 • doklady o vlastnictví stavby či pozemku
 • doklad o povolení stavby (přístavby, stavební úpravy, apod.), tzn. SP, ohlášení
 • projektovou dokumentaci ověřenou zdejším stavebním úřadem
 • projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
 • doklady o vytýčení stavby geometrický plán (nová stavba nebo dochází-li ke změně půdorysu stavby nebo jedná-li se o nový řad nebo přípojku na inženýrské sítě)
 • doklady uvedené ve stavebním povolení, ohlášení nebo v projektové dokumentaci (např. v požárně bezpečnostním řešení stavby)
 • zápis o předání či převzetí stavby, pokud byl sepsán 
 • doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků
 • stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě vedený zhotovitelem stavby
 • doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a způsobilosti zařízení k bezpečnému provozu jedná se především o:
 1. revizi (výchozí zprávu) elektroinstalace a hromosvodů
 2. zkoušku těsnosti vodovodního potrubí a kontrolu kanalizace
 3. výchozí revizi odběrného plynového zařízení
 4. potvrzení o zkoušení komínu
 5. zkoušku nepropustnosti žumpy
 6. doklady uvedené v požárně bezpečnostím řešení stavby (doklady na přenosné hasicí přístroje, požární dveře či sádrokartony, hlásiče kouře, apod.).

Na okraj:

Za přestupek fyzické osobě (stavebník či vlastník stavby) nebo právnické osobě (zhotovitel stavby) lze uložit pokutu ve výši až do 2 mil. korun. Přehled některých přestupků a deliktů:

 • provádění staveb (jejich změn), terénních úprav, udržovacích prací bez ohlášení či povolení stavebního úřadu či v rozporu s ním
 • odstranění staveb nebo zařízení aniž by takový záměr byl ohlášen
 • provádění vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění
 • užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím či oznámením o užívání stavby
 • neodstranění závady zjištěné při kontrolní prohlídce stavby
Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně.
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat.
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamu, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné.