ÚSEK SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ - SEKRETARIÁT, PODATELNA, CZECHPOINT

Kontakt: Jana Radlová, tel. 412 528 477radlova@velke-brezno.cz

Zajišťuje následující činnosti:

  • přijímání a odesílání písemností, 
  • CZECHPOINT (výpis z RT, KN, bodové hodnocení, výpis z OR), 
  • eviduje dokumenty volených orgánů a umožňuje do nich nahlížet,  
  • vede úřední desku obecního úřadu,
  • zajišťuje činnost sekretariátu starosty obce a tajemníka OÚ.

SPRÁVNÝ ZPŮSOB PODÁNÍ

Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno (žádost, podnět, návrh)
Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.


Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Pokud je podání učiněno pouze elektronicky bez elektronického podpisu, telefaxem nebo veřejnou datovou sítí bez použití podpisu, není možné jej akceptovat.  Za podmínky, že takové podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím